Regulamin serwisu www.zamek-malbork.pl „Mistrzowie i Królowie”


Witamy w serwisie „Mistrzowie i Królowie”. Jesteśmy serwisem subskrypcyjnym, w ramach którego nasi użytkownicy mają dostęp do nagrań audio, video, zdjęć i tekstów przesyłanych za pośrednictwem transmisji strumieniowej przez Internet i wyświetlanych na wybranych urządzeniach podłączonych do Internetu („Urządzenia z obsługą platformy www.zamek-malbork.pl). Nasz serwis obejmuje również rekomendacje, recenzje oraz inne informacje dotyczące spędzania czasu w Malborku.
Serwis „Mistrzowie i Królowie” udostępniany jest użytkownikom przez firmę MS BABADU Magdalena Kupińska, ul. gen. Maczka 10/2, 82-200 Malbork,
NIP 579-220-36-77.
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z naszego serwisu. Terminy „Serwis Mistrzowie i Królowie”, „nasz serwis” czy „serwis” użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają serwis prowadzony przez MS BABADU, pozwalający na wyszukiwanie, oglądanie i wysłuchanie filmów, zdjęć, nagrań audio oraz obejmujący wszystkie usługi i funkcje, witrynę internetową, interfejsy użytkownika, a także wszystkie związane z nimi treści i oprogramowanie.


Członkostwo.

Członkostwo w serwisie „Mistrzowie i Królowie” nadawane jest na czas określony, zgodny z CENNIKIEM DOSTĘPNYCH PLANÓW SUBSKRYBCYJNYCH

W celu korzystania z serwisu „Mistrzowie i Królowie” użytkownik musi dysponować dostępem do Internetu oraz Urządzeniem z obsługą platformy www.zamek-malbork.pl i musi uiścić opłatę zgodnie z CENNIKIEM DOSTĘPNYCH PLANÓW SUBSKRYBCYJNYCH

Opłaty


Okres członkostwa. Opłaty członkowskie są pobierane od użytkownika „z góry” przed rozpoczęciem członkostwa przy użyciu wybranej wcześniej Metody Płatności, niezwłocznie, w dniu kalendarzowym, w którym rozpoczęło się płatne członkostwo.

W niektórych przypadkach terminy rozliczeń mogą ulec zmianie, np. jeżeli nie udało się zrealizować płatności przy użyciu wybranej Metody Płatności .

Metody Płatności. 

Metodę Płatności można zmienić na naszej witrynie internetowej, klikając łącze „Twoje konto”. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na upływ terminu ważności, brak środków lub z innych przyczyn będziemy mieć prawo do zawieszenia dostępu do serwisu do momentu wskazania poprawnej Metody Płatności. Użytkownik upoważnia nas do pobierania opłat członkowskich przy użyciu wybranej Metody Płatności także po jej zmianie i ponosi odpowiedzialność za wszelkie niepobrane, należne kwoty. Powyższe może skutkować zmianą dat pobierania opłat członkowskich. W przypadku niektórych Metod Płatności zewnętrzny usługodawca realizujący płatności według danej metody może pobierać od użytkownika opłatę z tytułu transakcji zagranicznych lub inne opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji użytkownik powinien skontaktować się z tym zewnętrznym usługodawcą realizującym daną Metodę Płatności. 

 

Rezygnacja.

Użytkownik może zrezygnować z członkostwa w serwisie „Mistrzowie i Królowie” w dowolnym momencie, przy czym dostęp do serwisu „Mistrzowie i Królowie” będzie zapewniony do końca okresu rozliczeniowego. Nie zwracamy opłat członkowskich za niewykorzystane
członkostwo czy też nieodsłuchane audycje. W celu zgłoszenia rezygnacji należy wejść na stronę „Twoje konto” i wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie. Rezygnacja z członkostwa powoduje automatyczne zlikwidowanie konta na koniec danego okresu rozliczeniowego.

 

Zmiany cen i planów subskrypcyjnych.

Możemy okresowo wprowadzać zmiany opłat za usługi oraz zmiany specyfikacji planów subskrypcyjnych.

Serwis www.zamek-malbork.pl

Z serwisu www.zamek-malbork.pl mogą korzystać osoby pełnoletnie, jak i niepełnoletnie.

Korzystający z serwisu poruszają się na własną odpowiedzialność i biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilno-prawną. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.


Serwis www.zamek-malbork.pl oraz wszelkie treści oglądane przy jego użyciu przeznaczone są wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego. W okresie członkostwa MS BABADU Magdalena Kupińska, udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na dostęp do serwisu „Mistrzowie i Królowie” i na oglądanie zdjęć oraz słuchania nagrań wyłącznie za pośrednictwem przesyłania strumieniowego (streaming). Z wyjątkiem tak określonej ograniczonej licencji użytkownik nie uzyskuje żadnych innych praw, tytułów własności ani udziałów. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać serwisu w celu publicznego rozpowszechniania.

 

Oferta treści dostępnych w ramach serwisu może od czasu do czasu ulegać zmianom. Liczba urządzeń wykorzystywanych do oglądania jednocześnie zależy od planu subskrypcyjnego wybranego w ramach członkostwa i jest wskazana na stronie „Twoje konto”.

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z serwisu AUDIOPRZEWODNIK, w tym ze wszystkich związanych z nim usług i funkcji, zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz przepisami prawa, przestrzegając też innych obowiązujących ograniczeń w zakresie korzystania z serwisu i jego treści. Użytkownik zobowiązuje się nie zapisywać, pobierać, powielać, rozpowszechniać, modyfikować, wyświetlać, odtwarzać, publikować, licencjonować, sprzedawać ani nie wykorzystywać treści i informacji zawartych w serwisie lub uzyskanych za jego pośrednictwem (o ile nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie), ani nie tworzyć utworów pochodnych na bazie takich treści.
Użytkownik zobowiązuje się również: nie obchodzić, usuwać, modyfikować, dezaktywować, osłabiać ani nie blokować zabezpieczeń treści w serwisie www.zamek-malbork.pl, nie używać programów typu „robot”, „spider” czy „scraper” ani innych automatycznych środków uzyskania dostępu do serwisu www.zamek-malbork.pl; nie dekompilować, nie stosować inżynierii wstecznej czy też demontażu oprogramowania bądź innych produktów albo procesów dostępnych za pośrednictwem serwisu www.zamek-malbork.pl; nie wprowadzać jakichkolwiek dodatkowych fragmentów kodu lub produktów, ani też nie modyfikować treści w serwisie www.zamek-malbork.pl; ani nie wykorzystywać żadnych metod wyodrębniania, eksploracji czy gromadzenia danych.
Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać, publikować, wysyłać pocztą elektroniczną ani nie przesyłać żadnych materiałów, które mogłyby zakłócić, zablokować czy ograniczyć funkcjonalność oprogramowania lub sprzętu komputerowego czy też sprzętu
telekomunikacyjnego powiązanego z serwisem www.zamek-malbork.pl, takich jak wirusy lub inne kody, pliki bądź programy komputerowe. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub niezgodnego z prawem korzystania z serwisu zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia lub ograniczenia dostępu takiego użytkownika do naszego serwisu. 

Użytkownik we własnym zakresie ponosi wszelkie opłaty związane z dostępem do Internetu. Aby uzyskać informacje na temat potencjalnych opłat za transmisję danych, należy skontaktować się z dostawcą Internetu.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z serwisu może wymagać oprogramowania zewnętrznego, które podlega licencji zewnętrznego dostawcy.


Hasła i dostęp do konta


Użytkownik, który założył konto w serwisie www.zamek-malbork.pl i od którego pobiera się opłatę członkowską przy użyciu wskazanej Metody Płatności („Właściciel Konta”) będzie mieć dostęp do takiego konta i kontrolę nad nim. Aby zapewnić sobie kontrolę nad kontem oraz zapobiec przejęciu konta przez nieuprawnione osoby (np. historii oglądania), Właściciel Konta nie powinien nikomu ujawniać hasła ani szczegółów dotyczących wybranej Metody Płatności (np. ostatnich czterech cyfr numeru karty kredytowej lub debetowej bądź adresu e-mail w przypadku płatności PayPal). Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizację i poprawność przekazanych nam informacji dotyczących jego konta.
Użytkownik powinien zachować ostrożność w przypadku otrzymania wiadomości wymagających podania numeru karty kredytowej lub innych danych dotyczących konta. Ujawnienie takich informacji w odpowiedzi na tego typu korespondencję może skutkować kradzieżą tożsamości. W celu zalogowania się na własne konto należy zawsze przechodzić na witrynę www.zamek-malbork.pl przez samodzielne wpisanie jej adresu w przeglądarce, a nie używać hiperłącza w jakiejkolwiek wiadomości e-mail bądź innej korespondencji elektronicznej, nawet jeżeli sprawia ona wrażenie wiadomości oficjalnej. www.zamek-malbork.pl zastrzega sobie prawo do likwidacji lub zawieszenia konta użytkownika, gdy wymagają tego względy ochrony użytkownika, firmy Ms BABADU lub jej partnerów przed skutkami kradzieży tożsamości lub innych działań niezgodnych z prawem.
Właściwe prawo. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i będzie interpretowany zgodnie z nimi. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych bezwzględnie obowiązujących praw konsumenckich, które mogą użytkownikowi przysługiwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obsługa klienta.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat naszego serwisu i jego funkcji lub pomocy w sprawach dotyczących konta użytkownika zachęcamy do korzystania z centrum pomocy w naszej witrynie (reklamacje@zamek-malbork.pl). W niektórych przypadkach zaleca się kontakt z Działem obsługi klienta.

Rozdzielność postanowień. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie będzie to mieć wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień.


Zmiany Regulaminu i cesja.

MS BABADU może wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie. W przypadku wprowadzenia takich zmian powiadomimy o nich użytkownika co najmniej 3 dni przed ich wejściem w życie.

Korespondencja elektroniczna.

Informacje na temat konta użytkownika (np. upoważnienia do dokonywania płatności, faktury, zmiany hasła lub zmiany Metody Płatności, wiadomości potwierdzające, zawiadomienia) będziemy wysyłać wyłącznie w formie elektronicznej, np. pocztą elektroniczną na adres wskazany w trakcie rejestracji.

 

CENNIK DOSTĘPNYCH PLANÓW SUBSYRYPCYJNYCH W SERWISIE AUDIOPRZEWODNIK
Plan 1

Dostęp do serwisu „Mistrzowie i Królowie”- 1 dzień = 15,00zł

Plan 2

Dostęp do serwisu „Mistrzowie i Królowie”- 3 dni = 20,00zł

Plan 3

Dostęp do serwisu „Mistrzowie i Królowie” w dniu 14 maja 2022 – 1 dzień = 2,00zł

 

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.